Zasady dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów

Z dniem 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych wyłącznie na cele mieszkaniowe przekształciło się we własność tych gruntów. Ta rewolucja w prawie rzeczowym wynika z tzw. ustawy przekształceniowej z dnia 20 lipca 2018 r. i stanowi pierwszy krok systemowej likwidacji instytucji użytkowania wieczystego.

Uznanie wierzytelności w ramach układu w postępowaniu sanacyjnym wyłącza możliwość dochodzenia przez podwykonawcę bezpośredniej zapłaty od zamawiającego

Narastające problemy finansowe na rynku usług budowlanych powodują, iż niewypłacalni bądź zagrożeni takim stanem wykonawcy, decydują się na postępowanie sanacyjne, które ma na celu restrukturyzację zadłużonego przedsiębiorstwa i odbudowanie jego pozycji na rynku, do tego stopnia, aby było w stanie zarabiać i spłacać swoje długi.

Czy brak projektu budowlanego zawsze wpływa na ocenę skuteczności zawarcia umowy o roboty budowlane?

Kodeks cywilny wskazuje, że przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia (art. 647 kc).

Czy rozbiórka obiektu budowlanego może być uznana za robotę budowlaną?

Zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Opóźnienie w wykonaniu robót nie zawsze uzasadnia naliczenie kar umownych

Wykonawca robót budowlanych powinien wykonać swoje zobowiązanie w ustalonym terminie. Zazwyczaj skutki niewłaściwej realizacji albo niewykonania umowy o roboty budowlane zabezpieczane są karami umownymi. Zatem wykonawca zawierając umowę winien kalkulować wysokość ewentualnych kar umownych, które w ogólnym rozliczeniu pomniejszą ustalone pomiędzy stronami wynagrodzenie. Szczególnie dotkliwe dla wykonawcy pozostają kary umowne za opóźnienie w wykonaniu robót, które jest następstwem okoliczności niezależnych od jego działań.

Opłata adiacencka vs Renta planistyczna

W ramach współpracy z naszymi klientami często spotykamy się z mylnym rozumieniem pojęć opłata adiacencka i renta planistyczna. Dzisiejszy wpis po krótce rozróżni te dwie instytucje. W pierwszej kolejności wspomnieć należy, iż funkcja tych dwóch opłat przewidzianych przez ustawodawcę jest zupełnie inna, jednak obie związane są ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek działań podjętych przez organy administracji państwowej.

Dziennik budowy- dokument urzędowy czy prywatny w znaczeniu procesowym ?

Dziennik budowy to niewątpliwie niezbędny dokument realizowanej inwestycji. Dokumentowanie procesu budowy w sposób zgodny z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.) nie powinno być problematyczne dla wykwalifikowanej kadry nadzoru.

Opłaty za usługi wodne?

Dnia 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe przepisy Prawa wodnego. Powyższe wynika z realizacji spoczywającego na Polsce obowiązku implementacji do krajowego porządku prawnego Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.Urz. Wed L 327 z 22.12.2000 , str. 1 z późn. zm-Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5 , str. 275), zwanej „Ramową Dyrektywą Wodną”.

Szansa na zrekompensowanie znaczącego wzrostu cen obiektów mostowych i drogowych – mediacje i inne polubowne metody rozwiązywania sporów z udziałem podmiotów publicznych

W związku ze znaczącym wzrostem cen, ukończenie kontraktów infrastrukturalnych dla części Wykonawców staje się nieopłacalne, a ich ewentualne sfinalizowanie może dla nich oznaczać poważne kłopoty finansowe – włącznie z ogłoszeniem upadłości. W branży podnosi się, że w najgorszej sytuacji znajdują się firmy, które podjęły się realizacji kontraktów drogowych i kolejowych, zwłaszcza w formule projektuj i buduj (żółty FIDIC).